Безплатна доставка при поръчка над 40лв
Безплатна доставка при поръчка над 40лв
Безплатна доставка при поръчка над 40лв

Условия за ползване

>
Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА „ПРИНТЕД”ЕООД

 

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ПРИНТЕД” ЕООД, като собственик на домейн gocase.bg по силата на сключени договори, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн gocase.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „ПРИНТЕД” ЕООД и лицензополучателите му (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.gocase.bg С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на gocase.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„ПРИНТЕД” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Алваджиев” № 12 Б.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Условия за използване на Сайта на gocase.bg

ІІ. Задължения на потребителя при регистриране

ІІІ. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на gocase.bg

ІV. Авторски права и ограничения свързани с тях

 1. Стандартни стоки

1.Представяни стоки и услуги на Сайта

2.Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена в gocase.bg

3.Доставка на закупени стоки и услуги

4.Заплащане на закупени стоки и услуги

5.Отказ от закупена стока или услуга

VІ. Гаранционно обслужване

VІІ. Бисквитки (Cookies) и ремаркетинг

VІІІ. Други

І. Условия за използване на Сайта на gocase.bg

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“ и с фактът, че gocase.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не-налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от услугите, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични, но да не могат да бъда изпълнени, при заявяване на поръчка чрез online системата за покупки, за което потребителят ще получи незабавно обратна информация.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които gocase.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Gocase.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

ІІ. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на Gocase.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни).

В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Gocase.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Gocase.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

ІІІ. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на Gocase.bg

 

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Gocase.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което Gocase.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, Gocase.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

С настоящите Общи условия Gocase.bg уведомява потребителите, че е дружество, действащо съгласно българското и европейското законодателство за защита на личните данни и е подало Уведомление до Комисията за защита на личните данни за определено длъжностно лице по защита на личните данни на основание чл. 37, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Gocase.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на Gocase.bg, както и да получават информация за продукти и услуги на Gocase.bg на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на Gocase.bg чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от Gocase.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от „ПРИНТЕД” ЕООД.

Gocase.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Gocase.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от Gocase.bg на избрана от доставчика банка, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане.

ІV. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Gocase.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Gocase.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Gocase.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Gocase.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока или услуга, представляваща обект на авторски и/или патентни права Gocase.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката или услугата.

Всички предоставени от Gocase.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Gocase.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта на Gocase.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Gocase.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Gocase.bg настоящите Общи условия не се прилагат.

Gocase.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Gocase.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия Gocase.bg информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Gocase.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

V.Стандартни стоки и услуги

1.Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките и услугите в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всеки артикул и вид услуга, посочени в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики, начина на изработка по възложение от потребителя и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Gocase.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки и услуги на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока или услуга е носител на информация на Английски език.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и върху тях не се начислява ДДС във връзка с чл. 113, ал. 9 ЗДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Gocase.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за online покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

2.Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена във Gocase.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Gocase.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и услугите, тяхното количество, начина на израбока, вида и качеството на материалите, които следва да се вложат, сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. Потребителят може да избере индивидуален дизайн на всяка една от поръчваните стоки, включително конкретната технология на изработка, съгласно предоставените в Сайта опции.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с „ПРИНТЕД” ЕООД или лицензиантите му, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

Gocase.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Gocase.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

3.Доставка на закупени стоки

Всички доставки на стоки и услуги заявени на Gocase.bg за територията на страната са безплатни при поръчка над или на стойност 40 лв.

Доставяме чрез куриерска фирма Speedy. Цената на доставката е фиксирана – 4 лв до офис на Спиди и 5.40 лв до адрес – за всички поръчки на стойност под 40 лв.

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки и услуги е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

Поръчки след 15.00ч се изпращат най-рано на следващия работен ден.

Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавена доставка от страна на „Търговците“ е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на Търговеца в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

При повече от три случая на невъзможност за уточняване на дата на доставка с Потребителя, относно доставката на конкретна поръчка по вина на последния, поръчката се анулира. Невъзможност за уточняване на дата на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на “Търговеца” да предложи дата на доставка и други такива. При повече от три отлагания/промени в срока на доставка на конкретна поръчка от страна на Потребителя след първоначална заявена готовност за доставка от страна на “Търговеца” или общ максимален срок на отлагане повече от 30 календарни дни, поръчката се анулира.

Искането за предварително отлагане може да се осъществи, както чрез телефонно обаждане на телефон: 0882521602, така и чрез електронно съобщение на е-mail: mail@gocase.bg При неспазване на горепосоченият срок, важат общите правила за анулиране на поръчки. Виновното неявяване на уговорената дата, от страна на купувача (потребител), автоматично води до начисляване на транспортни и куриерски разходи за последващи или допълнително уговорени доставки. В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и виновно неприета стока от потребителя, поръчката се анулира.

Доставката на поръчаните стоки и услуги се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл.103б от ЗЗП.

Доставката се извършва по куриерска фирма на адрес, заявен от потребителя или според вида на доставката до адреса на потребителя лично от служители на Търговеца.

Gocase.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Gocase.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

Gocase.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Gocase.bg обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми Търговеца на тел. 0882521602 или ел.поща: mail@gocase.bg.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен Търговеца на тел. 0882521602 или ел. поща: mail@gocase.bg. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

В случаите, когато от Gocase.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „ПРИНТЕД” ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Gocase.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и услуги и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки и услуги.

Когато доставените стоки и услуги явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 14 дни от уведомяването за такова искане на Търговеца на тел. 0882521602 или ел.поща: mail@gocase.bg.

Gocase.bg си запазва правото да избира изпълнителя на поръчката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя.

4.Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката или в срок указан от Gocase.bg стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че доставката е изпълнена, а стоката изработена, съобразно указанията и заявката на потребителя и носи индивидуализиращи белези и характеристики, които я правят негодна за употреба от трето лице, потребителят не може да се откаже от нея и да иска заплатената сума. В този случай отношенията мужду страните се уреждат като при договор за изработка. В останалите случаи в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка, Потребителят може да откаже частично или изцяло закупените стоки, като Gocase.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „ПРИНТЕД” ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Gocase.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, Gocase.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

5.Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 30 (тридесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с пълна окомплектовка с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от Закона за защита на потребителите, освен в случаите когато предоставената стока или услуга е с уникално за потребителя съдържание и вид, които я правят негодна за потребление от което и да било друго лице, и същата е изпълнена/изработена специално за поръчващия и съобразена изцяло с неговите указания, предпочитания и условия на база предложените от Gocase.bg ниво на дизайн, качество и материали. В този случай отношенията между страните се уреждат по правилата на договора за изработка.

Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от погиване/нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането й в склад на /от Служител на/ Търговеца.

Силно наранени и повредени изделия не подлежат на връщане.

Заплатени суми за допълнителни услуги (куриери, разнос и пр.) не се възстановяват.

При отказ от договора потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (чл.55 ал.2 ЗЗП). Потребителят има възможност сам да достави стоката до най-близкия офис на Gocase.bg или това да бъде извършено от изрично нотариално упълномощено от него лице. В този случай рискът от случайно погиване на стоката е изцяло за потребителя до предаването й в съответния офис на фирмата.

Търговецът при наличието на хипотезата на т.5 от чл.57 ЗЗП, а именно „за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето“ си запазва правото да не удовлетворява искането на потребителя за отказ по чл.50-56 ЗЗП.

VІ. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Gocase.bg сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с Търговеца на тел. 0882521602 или чрез електроно съобщение на ел.поща: mail@gocase.bg.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 – чл.115 от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП, във вр.с чл.124, ал.1 и следващи от ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.”

 1. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

а) в случай на непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

б) в случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка (КП) от клиента, качване на КП от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/извършен) от страна на потребителя;

в) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие;

г) в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);

д) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

е) в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/извършва монтаж на детайла/продукта;

ж) при не съдействие от страна на потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.);

з) Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. Задълженията на Gocase.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.

VІІ. Бисквитки( Cookies) и ремаркетинг

 

 1. Политика за използване на бисквитки

Тази политика се отнася до “бисквитките”, използвани в уеб сайтове и приложенията управлявани от „ПРИНТЕД” ЕООД.

Бисквитките се използват за следните цели:
• за функционирането на сайта,
• за анализ на поведението на посетителите на сайта,
• за реклама.

 1. Какво представляват бисквитките?

“Бисквитките” са малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго терминалното оборудване на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез искане, подадено от терминала на потребителя към сървъра на Gocase или на сървъра на трето лице.

 1. За какво се използват бисквитките?

Тези файлове правят възможно разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържанието по начин, съобразен с предпочитанията на потребителя. Бисквитките подобряват потребителското преживяване и подпомагат усилията на Gocase да предоставя услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребители. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашите интернет страници, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител.

 1. Какви бисквитки използваме?

Ние използваме два вида бисквитки: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската сесия или затваряне на приложението. Постоянните бисквитки остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

 1. Как се използват бисквитките от този сайт?
  Посещение на този сайт може да оставят следните типове бисквитки:
  • Бисквитки, необходими за работата на сайта
  • Бисквитки за анализ
  • Бисквитки за реклама.

Бисквитките и/или другите строго необходими подобни технологии са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, бидейки зададени на Вашето устройство при влизането в уеб сайта или в резултат на действия, извършвани в сайта, според случая. Можете да настроите браузъра си да блокира “бисквитките”, но в този случай, някои раздели на сайта няма да работят правилно.

Другите категории бисквитки имат роля, която е показана в раздел 10.

 1. Съдържат ли бисквитките или подобните технологии лични данни?

Бисквитките или другите подобни технологии сами по себе си не изисква лична информация, за да се използва и в много случаи дори не идентифицират личността на интернет потребителите.

 1. Блокирането на бисквитки

Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия сайт. Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да:

 • купувате онлайн
  • да се идентифицирате при влизане във Вашия профил
 1. Защо бисквитките и/или другите подобни технологии са важни за Интернет?

Бисквитките и/или другите подобни технологии заемат централно място за ефективното функциониране на интернет, подпомагайки да се създаде едно приятелско насочено усещане и престой, който да е адаптиран към интересите и предпочитанията на всеки потребител. Отказът или Деактивирането на бисквитки може да направи някои сайтове или части от сайтове да не могат да бъдат използвани.

 1. Въпроси на защита и поверителността

По принцип, браузърите имат интегрирани настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт.

 1. Полезни връзки и допълнителна информация

Ако искате да научите повече за бисквитките и какви се използват те, препоръчваме следния линк: All About Cookies

Gocase използва следните услуги на трети страни с цел осигуряване на функционалност, за анализ и за реклама. Възможно е тези трети страни да зададат и използват бисквитки и/или подобни технологии на уеб сайтовете и приложения управлявани от Gocase, както и на други уеб сайтове и приложения, различни от тези, които са управлявана от Gocase.

Таблица на Трети страни

 

Трета страна Категория Цел Политики
Google Analytics Analytics Web analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Google AdWords Advertising Remarketing https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy/update

https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Advertising Remarketing https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/about/privacy/update

VІІІ. Други

Търговецът има право да променя едностранно всички условия посочени в сайта Gocase.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещите клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им.

При промяна при текущи договори важат правилата на чл.147б от Закон за защита на потребителите.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.